OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO

Wójt Gminy Zawady zaprasza do składania ofert dotyczących podjęcia pracy

 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach na stanowisku:

pracownik socjalny

 

 OO.111.2.2023

1. Nazwa i adres jednostki:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach

Plac Wolności 12, 16-075 Zawady

2. Określenie stanowiska:

Pracownik socjalny

3. Rodzaj zatrudnienia

Umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy – 1 etat

4. Wymagania niezbędne

a) posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938);

b) znajomość i umiejętność stosowania następujących aktów prawnych:

  • ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901, 1693, 1938);
  • ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 - kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775);
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U. z 2023 r. poz. 1426, 1429);
  • ustawy z dnia 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021.r poz. 1249 z późn.zm.);
  • ustawy z dnia 17 czerwca 1966 o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022.r poz. 479 z późn.zm. z 2023 r. poz. 289 z późn. zm.);
  • inne ustawy    i    rozporządzenia    aktualnie    obowiązujące     w    pomocy    społecznej;

c) obywatelstwo polskie;

d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) nieposzlakowana opinia;

g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego.

h) prawo jazdy kat. B

5. Wymagania dodatkowe

a) umiejętność pracy w zespole i radzenia sobie ze stresem;

b) obowiązkowość, rzetelność, punktualność, odpowiedzialność;

c) umiejętność dobrego radzenia sobie w sytuacjach z trudnym klientem;

d) mile widziane doświadczenie zawodowe na stanowisku pracownika socjalnego;

e) dobra znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych.

6. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Wykonywanie zadań pracownika socjalnego wynikających z obowiązującej ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w szczególności:

a) praca socjalna;

b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej;

d) skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w realizacji tych zadań;

e) pomoc w uzyskaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu takiej pomocy;

f) udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

g) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

h) inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

i) współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia;

j) prowadzenie korespondencji wychodzącej i przychodzącej;

k) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i wnioskowanie o udzielenie pomocy;

l) obsługa programów komputerowych;

m) analiza skuteczności stosowania form pomocy;

n) rzetelne prowadzenie wymaganej dokumentacji;

o) przygotowywanie projektów decyzji i pism;

p) uczestnictwo w posiedzeniach grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz prowadzenie procedury ,,Niebieskie Karty’’;

r) rzetelne sporządzanie sprawozdań i analiz;

s) wykonywanie zadań zleconych przez Kierownika.

7. Wymagane dokumenty:

a) CV oraz list motywacyjny;

b) kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,(załącznik nr 1);

c) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz przebieg pracy zawodowej;

d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o posiadaniu pełni praw publicznych;

e) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe;

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na stanowisku pracownik socjalny;

g) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)”, (załącznik nr 2).

Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem, zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone i podpisane przez kandydata "za zgodność z oryginałem".

8. Określenie miejsca składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie  w sekretariacie Urzędu Gminy Zawady lub wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zawady, Plac Wolności 12, 16-075 Zawady z dopiskiem: „Nabór na stanowisko pracownik socjalny”.

 

Załączniki:

1. Klauzula informacyjna

2. Kwestionariusz osobowy

3. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych