Spis treści


Dobry Start (300+)


Program 500+
 

ZASIŁEK RODZINNY        Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawadach informuje, iż w terminie do dnia 15 września 2014r. należy dostarczyć do  OPS w Zawadach zaświadczenie potwierdzające fakt rozpoczęcia, kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015 jak również dostarczyć zaświadczenie potwierdzające zamieszkanie w internacie dzieci. Niedopełnienie tego warunku przez stronę, zgodnie z art. 162 Kpa spowoduje wygaśnięcie prawa do świadczeń rodzinnych. DOKUMENTY

 

                     -wniosek o wydanie karty dużej rodziny
 

 

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, zmieni adres zamieszkania, umrze, uzyska inny dochód lub go utraci, zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OPS Gminy Zawady