Spis treści

Jeżeli ktokolwiek z członków rodziny wyjedzie za granicę w celach zarobkowych, zmieni adres zamieszkania, umrze, uzyska inny dochód lub go utraci, zawrze związek małżeński, w rodzinie nastąpi zmiana w składzie, uzyska wyrok zasądzający alimenty, lub orzekający o rozwodzie lub separacji lub też nastąpi zmiana wysokości zasądzonych alimentów, pełnoletnie dziecko zostało skreślone z listy uczniów bądź studentów, prosimy o zgłoszenie i poinformowanie, gdyż świadczeniobiorca uniknie wtedy zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W OPS Gminy Zawady